top of page

AVIS LEGAL

A continuació trobareu tota la informacó pertinent als drets d'imatge, distribucio, reproducció i demés aspectes que us poden interessar per a treballar amb nosaltres

​Avís legal
DAVID ZARAGOZA BORRAS (MOMENTS) amb CIF 73584201W, i domicili en C/Asunción de Ntra. Senyora, nº128 Baix, – 46240 CARLET (València) és propietari de nom de domini i pàgines en Internet a les que s’accedix des de la direcció https://www.zetaproduccions.com

Senyes de contacte
C/Asunción de Ntra. Señora, nº128 Baix
46240 CARLET (València)

Tel.: 656 968 080

Email: zetaproduccions@gmail.com

Propietat Intel·lectual i Industrial
La totalitat d’este lloc @web: text, imàtgens, marques comercials, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, i sense perjuí de lo anteriorment citat, el contingut d’este @web també té la consideració de programa d’ordinador i li és d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent sobre la matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’este lloc web ni de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de MOMENTS

El present avís legal recull les condiciones generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web www.zetaproduccions.com, del que és titular el DAVID ZARAGOZA BORRAS societat inscrita en el Registre Mercantil CIF 73584201W amb domicili en C/Asunción de Ntra. Señora, nº128 baix 46240 CARLET (València), E-mail: zetaproduccions@gmail.com

L’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’estes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedisca al mateix, sense perjuí de les condicions particulars que pogueren aplicar-se en alguns dels servicis concrets del lloc web.

L’usuari accepta que l’accés al present lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, baixe la seua exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, si bé ZETAPRODUCCIONS es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o servicis, exigint el registre de les seues senyes prèviament a l’accés.

MOMENTS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, servicis i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos quan ho considere oportú o en la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Estes modificacions seran vàlides des de la seua publicació en el lloc web.

MOMENTS es reserva el dret a interrompre l’accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja siga per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per falles de subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa. Dita interrupció podrà tindre caràcter temporal o definitiu, en el cas del qual es comunicarà tal circumstància als usuaris, els qui podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els distints servicis, sense donar lloc a cap indemnització.

AVÍS DE COPYRIGHT
MOMENTS ostenta la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre este lloc d’Internet estan legalment reservats, pel que l’accés al mateix o la seua utilització, per part de l’usuari, no deu considerar-se, en forma alguna, com a atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’este. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements en fins comercials o il·lícits.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de MOMENTS Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, llevat que estiga permés legalment i se cite la procedència o, si no pot ser, s’autoritze per escrit el contrari. En aquells casos en què es produïsca la necessària autorització prèvia per escrit, dita autorització substituirà la prohibició general abans citada i mencionarà clarament les possibles restriccions d’ús.

MOMENTS no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguen en cas d’infracció d’estos drets per part de l’usuari.

CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
El present lloc web ofereix informació sobre l’empresa i el món d’internet.

Els continguts incorporats al lloc web han sigut elaborats en tot moment de bona fe en el propòsit de donar informació als usuaris, per la qual cosa MOMETNS no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la citada informació ni garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que es puga obtenir d'aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puga contenir el lloc web.

MOMENTS no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguen fer del lloc web.

1. RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB
MOMENTS 
intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podent procedir a la suspensió temporal dels servicis i continguts del lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origine indemnisació alguna a l’usuari per estos conceptes.

S’advertix que alguna informació continguda en esta web pot haver segut creada o recollida en archius o formats no exents d’errors, per lo que no es pot garantisar que el servici no quede interromput o afectat per tals problemes.
MOMENTS no assumix responsabilitat alguna respecte dels danys que pogueren ocasionar a l’usuari a #resulta de la consulta de la present pàgina web, o d’aquelles atres externes objecte de reenvío.

 

MOMENTS no serà responsable en cas que existixquen interrupcions del servici, o mal funcionament del mateix que tinguen el seu orige en supòsits de cas fortuït, força major o atres causes que escapen del seu control.

2. RESPONSABILITAT PER L’US D’ENLLAÇOS
MOMENTS
no assumix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’este lloc i continguts situats fòra del mateix, o de qualsevol atra menció de continguts externs a este lloc.

MOMENTS constate per algun mig la ilicitud de la pàgina @web, o que lesiona bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnisació, l’empresa suprimirà o inutilisarà dit enllaç.

La presència d’atres enllaços en el lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o servicis que s’oferixquen en el lloc d’Internet de destí, i en cap cas impliquen el respal a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

D’esta manera MOMENTS no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web a els que enllaça fòra de la seua pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que puga sorgir per la conexió o per l’us de qualsevol contingut, producte o servici disponible en els llocs web a els que es dirigixquen els enllaços.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
MOMENTS
informa seguidament de la seua política de privacitat aplicada a les senyes personals. D’esta manera, totes les senyes personals que tinga baix la seua responsabilitat seran tractats d’acort en la Llei 15/1999, 13 de decembre, de Protecció de Senyes de Caràcter Personal i es guardaran les degudes mesures de seguritat i confidencialitat dels mateixos.

La visita del sitio web zetaproduccions@gmail.com no implica que l’usuari dega suministrar informació alguna respecte a la seua identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que se suministre senyes de caràcter de personal, estes senyes seran arreplegades i utilisats conforme a les llimitacions i els drets arreplegats en la citada norma de protecció de senyes.

Els usuaris que faciliten senyes de caràcter personal consentixen de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Informació comercial

Utilisarem les seues senyes personals per a enviar-li informació comercial del seu interés.

El tractament de les senyes personals en esta finalitat es basa en el consentiment en acceptar l’enviament d’informació comercial.

Voste té el dret de retirar el consentiment en qualsevol moment a través del procediment abans indicat.

Les senyes personals es conservaran mentres no retire el consentiment o durant els anys necessaris per a complir en les obligacions legals.

Formulari comentari

Utilisarem les seues senyes personals per a gestionar els comentaris als artículs del nostre blog.

La base legal del tractament és l’interés llegítim nostre

Les senyes personals es conservaran per un periodo de dos anys des del moment en que deixen de tractar-se, sense perjuí de l’eixercici dels drets que li assistixen com interessat.

1. RECOLLIDA DE SENYES
La recollida de senyes de caràcter personal es realisarà única i exclusivament a través dels formularis publicats en la web, via telefònica, pel gestor de demanats i dels correus electrònics que els usuaris puguen remetre a ZETAPRODUCCIONS , que seran inclosos en un ficher automatitzat.

Els fichers titularitat de MOMENTS figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Senyes, al que podrà accedir l’usuari o visitant per a comprovar la situació d’aquells.

MOMENTS conservarà les seues senyes una volta finalisada la relació en l’usuari per a complir les obligacions llegals necessàries. A la seua volta, procedirà a la cancelació de les senyes arreplegades quan deixen de ser necessaris per a la finalitat per a la que varen ser recaptats.

2. SEGURITAT DE L’INFORMACIÓ
MOMENTS
ha desenrollat tots els sistemes i mesures tècniques i organisatives al seu alcanç, previstes en la normativa de protecció de senyes de caràcter personal per a evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autorisat i substracció de les senyes de caràcter personal facilitats per l’usuari o visitant.

No obstant, l’usuari o visitant deu ser conscient de que les mesures de seguritat en Internet no són inexpugnables.

3. CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL
Les comunicacions privades que pogueren donar-se entre el personal de MOMENTS i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a esta informació està restringit per mig de ferramentes tecnològiques i per mig d’estrictes controls interns.

4. ENLLAÇOS EN ATRES LLOCS WEB
El present lloc web pot contindre enllaços o links en atres llocs. S’informa que MOME
NTS no dispon de control algun ni ostenta responsabilitat alguna sobre les polítiques o mesures de protecció de senyes d’atres llocs web.

5. DRETS DELS USUARIS
L’usuari podrà eixercitar, respecte a les senyes recaptades en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de Senyes de Caràcter Personal i en particular els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició per mig de solicitut remesa a la següent direcció: zetaproduccions@gmail.com

6. US DE COOKIES
A les senyes personals declarades pels usuaris de zetaproduccions@gmail.com es podran associar cookies o píxels transparents per a poder medir de forma agregada els resultats en térmens d’obertures i clics dels i-mails enviats. A la seua volta en el lloc web de zetaproduccions@gmail.com poden usar-se píxels o cookies servits des del propi servidor o a través de solucions de tecnologia de tercers per a conéixer la navegació de l’usuari. Les cookies són menuts fichers de senyes generades a través d’instruccions enviades pels servidors web als programes navegadors dels usuaris, i que es guarden en un directori específic del terminal d’aquells, en l’objectiu de reunir informació compilada pel propi ficher.

Per a desactivar les cookies en Mozilla Firefox, és necessari fer clic en “Opcions” i en la pestanya “Privacitat”; en ella, s’ha de desactivar la possibilitat de “Acceptar cookies de les web”. Per a desactivar-les en Internet Explorer, és necessari fer clic en “Opcions d’Internet” i en la pestanya “Privacitat”; en ella, s’ha esgolar la barra de configuració de la privacitat fins al llímit inferior.

bottom of page